h

Beschouwing SP fractie op programmabegroting 2007 - 2010 college van B&W

8 november 2006

Beschouwing SP fractie op programmabegroting 2007 - 2010 college van B&W

De onderstaande tekst is samengesteld door de SP fractie in de gemeenteraad van Vlissingen en werd op 7 november 2006 door fractievoorzitter Trix de Roos-Consemulder uitgesproken tijdens de raadsvergadering.

Voorzitter,
Op Stoom:
Volgens Van Dale betekent “op stoom zijn”: zich goed ontwikkelen. Volgens ons is het echter anders.
Kijkend naar het verleden, toen hadden we:
Stoomtreinen
Stoomwalsen
Stoomschepen
Zelfs de stroom werd opgewekt met stoom. Door stoom wordt echter ook alles wazig.
Eén ding hadden zij gemeen: het draaide allemaal op stoom.
Nu is ons college op stoom, wat voor ons betekent dat de volgende vergelijkingen ook op dit college zouden kunnen slaan:
Nog voordat deze machines op stoom waren, moest er een berg energie (dus brandstof) ingepompt worden en waren daardoor weinig effectief.
Een andere vergelijking die wij willen maken met de oude stoommachines is dat er uit deze stoommachines veel waterdamp (dus stoom) ontsnapte, met andere woorden: er werd veel brandstof verspild.
Een derde vergelijking is dat de oude machines erg log waren, er zat weinig snelheid in en zij waren aan slijtage onderhevig.

In Vlissingen is het college dus op stoom (ja, wij blijven de gemeente Vlissingen gewoon Vlissingen noemen terwijl ook wij zoals iedereen weten dat Oost-/West-Souburg en Ritthem kernen zijn die bij deze gemeente horen).
Met andere woorden: het is weinig effectief, log en aan slijtage onderhevig.
Weinig effectief omdat er veel brandstof (dus geld) in gepompt wordt terwijl je met deze brandstof andere (en meer effectieve) dingen kan doen.
Bijvoorbeeld: wegen, straten en pleinen kunnen naar ons idee, kijkend naar het “Vierwindenplein en de Nieuwendijk” best op een wat soberder wijze ingericht worden.
Op deze manier kunnen meer straten en pleinen zo opgeknapt worden zodat zij in ieder geval veilig zijn, hetgeen nu (zeker in de wintermaanden) niet het geval is.
Betere en veiliger fietsroutes zouden de insteek moeten zijn i.pv. rotondes en parkeergarages.

Een ander voorbeeld is dat zuurverdiende euro’s nog steeds onder het mom van netwerken weggeslokt worden tijdens het eerste halfuurtje na de raadsvergadering.
Naar onze mening netwerk je beter in de wijken en onder de mensen in de gemeente zodat je weet wat er leeft.
Misschien dat de motie die wij al meerdere keren hebben ingediend nu wel genoeg draagvlak krijgt, zodat daarvan dan misschien een kleine, maar noodzakelijke, subsidie betaald kan worden.
Voedsel is brandstof voor de mens. Dit is iets dat voor een steeds groter wordende groep inwoners van de gemeente Vlissingen van een voedselbank moet komen.

Kortom: zorg er als college voor dat je inwoners (ja, àlle inwoners, ook zij die dak- en thuisloos zijn) voldoende brandstof hebben om op een normale, menswaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven in je gemeente en maak je daarna maar zorgen over al die materiële zaken.
Log, omdat bijvoorbeeld moderne zaken als ‘open source’ maar niet van de grond lijken te komen, subsidiemogelijkheden blijven liggen als er niet op gewezen word door raadsleden of inwoners. Ook vragen van raadsleden die te laat, of als het even uitkomt, helemaal niet beantwoord worden.

Aan slijtage onderhevig omdat in de loop van de jaren lening op lening werd aangegaan en er plannen schijnen te zijn om in de toekomst nog meer leningen aan te gaan… hierdoor langzaam aansturend op een artikel-12-status, wat met dit college misschien niet eens zo gek zou zijn, dan is er in ieder geval controle over de besteding van de zuurverdiende brandstof.

Maar goed, nu even in sneltreinvaart door deze begroting:
Als waren het wagons lopen we nu de programma's even door.

Wagon De Sociale Stad
Meer, en het liefst alle mensen met een uitkering aan het werk: hiervoor zijn de laatste tijd mooie plannen bedacht en misschien dat deze toekomstige werknemers zelfs een fatsoenlijk salaris mogen verdienen.
Eén vraag die bij ons boven kwam borrelen is of ook de ex-wethouders, behalve dat zij onder de sollicitatieplicht vallen, ook onder deze groep uitkeringsgerechtigden vallen en of zij in het reïntegratietraject meegenomen worden?
Graag horen we van het college of dit het geval is. Gezien het feit echter dat het college sommige vragen gewoon niet wenst te beantwoorden gaan we er bij voorbaat van uit dat er geen antwoord komt. Of komt het misschien via het verslag?
In een ver verleden werden de nieuwe bewoners twee keer per jaar ontvangen door de raad, het college en de ambtenaren van onze gemeente. Wanneer gaan we, ondanks het feit dat er steeds minder mensen in Vlissingen komen wonen, weer eens zo’n avond houden?

Wagon Gezond en Wel
Steeds vaker worden wij geconfronteerd met het feit dat de gemeente zaken die van wezenlijk belang zijn voor haar burgers niet meer ziet als een kerntaak.
Op dit moment is het zelfs zo erg dat wij het gevoel krijgen dat dit college er een kerntaak van heeft gemaakt om kerntaken af te stoten.
Het HKPD, de inzichten voor wat betreft de verslavingszorg zijn veranderd en kunnen van invloed zijn op het aanbod en de keuze van zorgaanbieders, kan het college in al haar wijsheid misschien vertellen wat dat betekend voor Vlissingen en de indertijd gekozen locatie voor het HKPD?
De jeugd heeft de toekomst, kan het college ons misschien vertellen waarom de € 50,= per nieuw geboren kind zo specifiek genoemd wordt in deze begroting en op welke manier zij de opvoedingsondersteuning gaat uitvoeren?

Ook maken wij ons zorgen over de uitvoering van de WMO.
Hoe ziet de wethouder trouwens de toekomst van het Algemeen Maatschappelijk Werk?
Op dit moment zijn de wachtlijsten weggewerkt. Aangezien de WMO van grote invloed zal zijn, hopen wij dat het Maatschappelijk Werk niet de dupe zal worden van de invoering van deze WMO.

Wagon De lerende stad
De vorming van brede scholen waarin in ieder geval kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenwerken wordt verder voortgezet lezen wij in de begroting en dat zal allemaal ook wel eens goed komen maar ondertussen zijn er leerlingen geplaatst in noodlokalen. En dat terwijl er allerlei beloftes zijn gedaan, wij vinden dan ook dat deze beloftes nagekomen moeten worden.
Wij vinden het van belang dat het levensbeschouwelijk onderwijs blijft bestaan.(motie)

Wagon Ruimtelijk ontwikkelen
Naar aanleiding van het leen en uitgavenpatroon van dit en de vorige colleges, hebben wij de volgende vraag.
De stichting Belvos heeft ons onlangs een mail gestuurd (ook aan het college), waarin zij meent dat “De financiën van Vlissingen, een kaartenhuis op drijfzand” zouden zijn.
Is het college bereid om op dit schrijven een reactie te geven?

Wagon wonen in diversiteit
Hierover kunnen wij heel kort zijn, diversiteit???
Diversiteit is hetgeen wij altijd bepleit hebben, elke wijk een afspiegeling van de samenstelling van de inwoners, en dus geen Souburg-Noord en Maldergem (daar kan immers toch geen mens met een klein inkomen of een uitkering wonen?).

Wagon Openbare ruimte
De openbare ruimte moet acceptabel ogen, en dat doet het ook als je ervan uit gaat dat sommige stoepen meer op een weiland mogen lijken dan op een stoep. Sommige straten zouden in de Efteling niet misstaan.
Hopelijk gaat het de komende winter niet sneeuwen of ijzelen want dan zouden er achteraf nog wel eens wat claims van gevallen mensen binnen kunnen rollen.
Die andere openbare ruimte, die waar kinderen zouden moeten kunnen spelen is zeker niet van minder belang.
Wij vragen ons dan ook af wanneer u met een plan komt om 3% van Souburg-Noord te bestemmen als speelruimte?

Wagon Veiligheid
De veiligheid van alle inwoners van onze gemeente zou de hoogste prioriteit moeten hebben, maar naar ons idee wordt het steeds meer een ondergeschoven kindje.
De Sint Jacobstraat, waar onze fractie al eerder vragen over gesteld heeft, heerlijk overkapt maar oh zo gevaarlijk wanneer er brand uitbreekt.
Verhuur van kamers in panden die daarvoor niet geschikt zijn. Tijd voor actie en natuurlijk handhaving en controle. Wanneer krijgen we trouwens weer eens een overzicht met de stand van zaken over de brandveiligheid van alle openbare gebouwen in Vlissingen?

Wagon BereikbaarheidHierover kunnen we op dit moment HEEL kort zijn: welke bereikbaarheid?
Toch nog even over de fietsenstalling, heeft het college een vlaag van voortschrijdend inzicht?

Wagon De culturele stad
Steeds minder een kerntaak. Ons college wil wel een hoop, maar vindt het niet nodig om dit te ondersteunen met subsidies. Michieltjes feest schijnt belangrijker te zijn dan het voortbestaan van de kleinere kunst- en cultuuruitingen in onze gemeente. Hierover dienen wij onze 1ste motie in.

Wagon Toerisme en economie
En juist hier ziet het college voor zichzelf een nieuwe kerntaak, Vlissingen moet op de kaart, ondanks het bestaan van voedselbanken en ondanks het groeiende aantal dak- en thuislozen. En welke toerist wil hier dan nog zijn geld komen uitgeven? De straten zijn opgebroken, de stad is bezaaid met bouw- en braakliggende terreinen en de winkeliers trekken weg.

Wagon Bestuur
Het niet beantwoorden van vragen, het steeds vaker naast zich neer leggen van moties: zaken die in Vlissingen steeds vaker gebeuren, is dat wat dit college bedoelt met het besturen van onze stad?
Het college wil transparantie voor de burger. Helaas is het vaker arrogantie dan transparantie!
Volgens ons is de raad nog steeds het hoogste orgaan in de gemeente en heeft het college zichzelf daar maar aan te conformeren. Hierover dienen wij onze 2de motie in.

Voorzitter nog één ding willen wij nog kwijt:
Begrijpend dat deze stoomlocomotief niet àl deze wagons kan trekken, willen we zeggen dat het jammer is dat het geen elektrische trein is, want dan trokken we de stekker eruit.

U bent hier