h

Antwoorden op vragen van de SP in de commissie Ruimtelijke Ordening & Havens

10 april 2009

Antwoorden op vragen van de SP in de commissie Ruimtelijke Ordening & Havens

Op 9 april heeft raadslid Lian Colijn-Ventevogel in de raadscommissie de onderstaande vragen gesteld:

1) N.a.v. de toenemende overlast van arbeidsmigranten, de volgende vragen:
a. kan de wethouder al iets vertellen over de gesprekken met L’Escaut over het zoeken naar vervangende woonruimte voor arbeidsmigranten?
b. zo ja, op welke termijn wordt er actie ondernomen?

Antwoord: De gemeenten die in Zeeland hiermee te maken hebben, hebben het plan omarmd en beginnen een pilot. Met l’Escaut is op korte termijn een gesprek over de uit te voeren pilot.

2) N.a.v. de UMTS-plaatsing in het Westduingebied:
a. heeft het college ook onderzocht of er nog andere mogelijkheden zijn, gezien de grote weerstand?
b. zo nee, waarom niet?

Antwoord: Tot 15 april 2009 kunnen mensen hun zienswijzen indienen. Daarna gaat het voorgenomen besluit terug naar het college en kan bezien worden of een andere plek mogelijk is.
De procedure wordt nu niet doorkruist door al gesprekken aan te gaan met degenen die protesteren.

3) Hoe denkt de wethouder over het aanvangen van een kennisboulevard in Terneuzen m.b.t. Vlissingen?

Antwoord: Met de Hogeschool Zeeland wordt gesproken over de huisvestingsplannen. Het is zonneklaar dat de hoofdvestiging van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen blijft.

U bent hier