h

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden van Gerven, de Roos en Langkamp over de ambulance voor Walcheren

7 maart 2009

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden van Gerven, de Roos en Langkamp over de ambulance voor Walcheren

De antwoorden op de vragen van de Kamerleden van Gerven, de Roos en Langkamp (SP) over de ambulance voor Walcheren.

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel “De gehele dag staat een ambulance voor zomerhuisje 31”
Antwoord 1

In het spoeddebat bevallingszorg van 14 januari heb ik op verzoek van ondermeer de fractie van de SP een toezegging gedaan omtrent een extra ambulancestandplaats op het eiland Walcheren. Met veel inspanning hebben de regionale partijen zich ingezet om zo snel mogelijk een extra ambulance in Domburg te stationeren.
Het doorzettingsvermogen waarmee de lokale partijen een oplossing gevonden hebben voor de situatie dat de bewoners in de kop van Walcheren niet binnen 45 minuten in het Oosterschelde Ziekenhuis in Goes kunnen zijn als dat nodig is, blijft in het genoemde artikel in de PZC onderbelicht. De Regionale Ambulancevoorziening Zeeland, de meldkamer van de Veiligheidsregio, de Provincie en de zorgverzekeraars hebben als tijdelijke standplaats voor de extra ambulance het vakantiepark Hof Domburg gekozen. Naar een permanente standplaats wordt nog gezocht. De ambulancezorg op Walcheren is tijdens kantooruren met 25% uitgebreid en buiten kantooruren zelfs met 50%. Deze ambulance wordt, zoals ik ook ik mijn brief aan de Tweede Kamer (CZ/EKZ 2913258) schreef, ingezet voor alle voorkomende ambulancetaken.
Vraag 2

Is het niet ondoelmatig en onverstandig om een permanente standplaats te realiseren op een locatie waar maximaal 20 zwangere vrouwen per jaar bevallen?
Antwoord 2

De extra ambulance die nu in Domburg gestationeerd is, wordt voor alle ambulancetaken ingezet, dus niet alleen voor het vervoer van een barende vrouw. Van ondoelmatigheid is dus geen sprake. Deze ambulance draagt bij aan een snellere aanrijdtijd in het algemeen en aan de mogelijkheid om bewoners in de kop van Walcheren binnen 45 minuten naar het Oosterschelde Ziekenhuis in Vlissingen te vervoeren in het bijzonder.
Vraag 3

Kunt u aangeven waarom in strijd met de afspraken niet met de verloskundigen op Walcheren is overlegd over de meest wenselijke standplaats van de extra ambulance voor Walcheren?
Antwoord 3

De standplaats van deze extra ambulance is in overleg tussen de deskundigen van de Regionale Ambulancevoorziening Zeeland en de meldkamer van de Veiligheidsregio bepaald. De verloskundigen op Walcheren zijn daarbij niet expliciet betrokken geweest. De RAV Zeeland en de meldkamer hebben het beste zicht op de optimale locatie tegen de achtergrond van incidenten en aanrijdtijden.
Vraag 4

Wilt u uw toezegging gestand doen en antwoord geven op de vraag of aan de door de werkgroep verloskunde gestelde randvoorwaarden zoals een parate ambulance bij het ziekenhuis bij bevallingen, bij concentratie van de verloskunde in Goes wordt voldaan? 2) Welke rol speelt de Inspectie hierin? Zou deze niet als eis de gestelde randvoorwaarden moeten overnemen vanwege veiligheidsaspecten?
Antwoord 4

Met een ambulancestandplaats op enkele minuten afstand van het geboortecentrum, kunnen verloskundigen op elk moment van de dag snel de hulp inroepen van een ambulance voor spoedvervoer richting Oosterschelde Ziekenhuis in Goes.
De inspectie heeft als taak toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en dus voor een zo doelmatig en effectief mogelijke inzet van middelen. De IGZ heeft geen taak bij en ziet niet proactief toe op het vaststellen van de ambulance-standplaatsen.

Door de inzet van een extra ambulance is voor wat de inspectie betreft tegemoet gekomen aan voorwaarden ten aanzien van kwaliteit en veiligheid en daarmee tevens aan de randvoorwaardelijke eisen van de werkgroep verloskundigen.
Vraag 5

Waarom wordt - overeenkomstig de wensen van de verloskundigen - vanwege veiligheidsaspecten niet de voorkeur gegeven aan een standplaats bij het ziekenhuis in Vlissingen waar jaarlijks 400-500 Walcherse vrouwen kunnen bevallen onder de hoede van de verloskundigen in het geboortecentrum van het ziekenhuis in Vlissingen?
Antwoord 5

Vanuit de huidige standplaats in Middelburg kan een ambulance binnen enkele minuten bij het geboortecentrum in Vlissingen zijn. Een standplaats voor de extra ambulance in Vlissingen draagt dan nauwelijks bij aan een snellere hulpverlening. De standplaats in de kop van Walcheren draagt bij aan een snellere hulpverlening voor ruim 4000 inwoners. De RAV Zeeland en de meldkamer hebben daarom gekozen voor deze standplaats in de kop van Walcheren.
Vraag 6

Bent u bereid ervoor zorg te dragen dat de extra ambulance gestationeerd wordt bij het ziekenhuis om de veiligheid van de bevallingen in het ziekenhuis te vergroten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 6

Voor de beste standplaatsen en beste verdeling van ambulances over Walcheren verlaat ik me op professionals. Mij is duidelijk geworden dat een ambulance bij het Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen onvoldoende bijdraagt aan een snellere hulpverlening voor alle inwoners van het eiland.

'Ambulance bij ziekenhuis Vlissingen heeft geen zin'

U bent hier