h

Motie Reintegratie

6 november 2008

Motie Reintegratie

Motie betreffende reintegratie

De gemeenteraad van Vlissingen, in vergadering bijeen op 4 november 2008,

Overwegende dat:
- het motto geldt dat iedereen mee moet kunnen doen
- er veel geld in “reïntegratie-land” omgaat
- er momenteel weinig concreets voor de cliënt gedaan wordt
- de cliënt èn de gemeente baat moeten hebben bij reïntegratie

Besluit:
- het College op te dragen concrete plannen te maken voor de zogenaamde buurtbedrijven
- in te zetten op “zinvolle” werkplekken die een win-win situatie opleveren

SP fractie;
B. de Roos-Consemulder L. Colijn-Ventevogel W. van Antwerpen

De motie wordt aangehouden.

U bent hier