h

Motie WMO

6 november 2008

Motie WMO

Motie ingediend door de SP fractie

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 4 november 2008

Overwegende dat:
het geld dat besteed dient te worden voor de WMO in de verschillende programma’s in deze begrotting heel onoverzichtelijk is
een duidelijk overzicht van deze gelden onontbeerlijk is

Besluit:

het college op te dragen een programma WMO te maken zodat het overzichtelijk en inzichtelijk wordt

En gaat over tot de orde van de dag

SP-fractie:
B. de Roos-Consemulder L. Colijn-Ventevogel W. van Antwerpen

De motie wordt, met de stemmen van de PvdA (8), LPV (3), POV (1) en CDA (3) tegen, verworpen. De PvdA laat in een stemverklaring weten de motie overbodig te vinden na de toezegging van de wethouder.

U bent hier