h

Motie "Schoon schip in de Spuikom"

10 november 2006

Motie "Schoon schip in de Spuikom"

Onderstaande aangenomen motie werd door de fractie's van GroenLinks en SP ingediend op de avond van de 2de programmabegrotings 2007 behandeling.

Motie "Schoon schip in de Spuikom"

De raad van de gemeente Vlissingen, in vergadering bijeen op 7 en 9 november 2006,

Overwegende dat:

  • transparantie voor burgers van groot belang is voor het vertrouwen in het bestuur;
  • het ongewenst is dat de Raad over tien jaar te maken krijgt met problemen die nu zijn ontstaan;
  • de huidige Raad goed geinformeerd moet zijn, zodat zij goed afgewogen tot keuzes kan komen over toekomstige plannen met de Spuikom.

Besluit:

  • het College opdracht te geven om de Raad (zo nodig vertrouwelijk) te informeren over de afspraken die zijn gemaakt met projectontwikkelaars over de Spuikom.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van GroenLinks
Peter Kruizinga

Namens de Socialistische Partij
Lian Colijn-Ventevogel
Wilma van Antwerpen
Trix de Roos-Consemulder

U bent hier